Valeriy Korostyshevskiy's Publications

Timofeeva OA, Chasovskikh S, Lonskaya I, Tarasova NI, Khavrutskii L, Tarasov SG, Zhang X, Korostyshevskiy VR, Cheema A, Zhang L, Dakshanamurthy S, Brown ML, Dritschilo A (2012). “Mechanisms of unphosphorylated STAT3 binding to DNA.” Journal of Biological Chemistry. 2012 Apr 20;287(17):14192-200. Epub 2012 Feb 29.

Li F, Seillier-Moiseiwitsch F, Korostyshevskiy VR (2011). “Region-based Statistical Analysis of 2D PAGE Images.” Computational Statistics & Data Analysis, vol. 55, issue 11, pp. 3059–3072. 2011.