Department Faculty

Faculty & Staff (Fall 2017)

Faculty & Staff
(Back L-R: Ao Yuan, Hongbin Fang, James Li, Jaeil Ahn, Christopher Loffredo, Simina Boca; Front L-R:  Minnie An, Kepher Makambi, Ming Tan, Valeriy Korostyshevskiy, Simon Zhong, Ruzong Fan, Robert Beckman, Veronica Chiu)

 

Program Faculty

Ming T. Tan, Ph.D.
Chair and Professor
MTT34@georgetown.edu
Building D, Suite 180

Ruzong Fan, Ph.D.
Professor
RF740@georgetown.edu
Building D, Room 103

George Luta, Ph.D.
Professor
GL77@georgetown.edu
Building D, Room 182

Hongbin Fang, Ph.D.
Associate Professor
HF183@georgetown.edu
Basic Science, Room 205

Valeriy R. Korostyshevskiy, Ph.D.
Director of Graduate Studies
Associate Professor
VRK@georgetown.edu
Building D, Suite 180

James Li, Ph.D.
Associate Professor
XL35@georgetown.edu
Building D, Suite 180

Kepher H. Makambi, Ph.D.
Associate Professor
KHM33@georgetown.edu
Building D, Suite 180

Hongkun Wang, Ph.D.
Associate Professor
HW87@georgetown.edu
Building D, Room 397

Ao Yuan, Ph.D.
Associate Professor
AY312@georgetown.edu
Basic Science, Room 255

Jaeil Ahn, Ph.D.
Assistant Professor
JA1030@georgetown.edu
Basic Science, Room 255

Xiaogang (Simon) Zhong, Ph.D.
Assistant Professor                                     
XZ248@georgetown.edu
Basic Science, Room 253

Edmund Gehan, Ph.D.                   
Professor Emeritus                                             
GEHANE@georgetown.edu

 

Secondary Faculty

Robert Beckman, M.D.
Professor, Oncology
RAB302@georgetown.edu

Ophir Frieder, Ph.D.
Professor, Computer Science     
OF22@georgetown.edu          

Christopher A. Loffredo, Ph.D.
Professor, Oncology
CAL9@georgetown.edu

Rochelle E. Tractenberg, Ph.D.
Professor, Neurology
RET7@georgetown.edu

Chiranjeev Dash, Ph.D.
Associate Professor, Oncology
CD422@georgetown.edu

Michael W. Plankey, Ph.D.
Professor, Medicine
MWP23@georgetown.edu

Simina Boca, Ph.D.
Assistant Professor, Innovation Center for
Biomedical Informatics & Oncology
SMB310@georgetown.edu

Anca Dragomir, Ph.D.
Associate Professor, Oncology                             
AD576@georgetown.edu

 

Adjunct Faculty

Aiyi Liu, Ph.D.
Adjunct Professor

Semhar Ogbagaber, Ph.D.
Adjunct Assistant Professor    

Lockwood Taylor, Ph.D.
Adjunct Professor               

Colin O. Wu, Ph.D.
Adjunct Professor